Regulamin

REGULAMIN

§ 1
Cel Regulaminu

 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Spółkę KSNBIZ Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Dunikowskiego 10, 44-100 Gliwice, posiadająca NIP 6312677767 oraz REGON 369229188, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000713252, za pośrednictwem strony internetowej a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw w szczególności mowa tu o przepisach ustawy o świadczenie usług drogą elektroniczną (dalej jako: Ustawa).

§ 2
Postanowienia Ogólne

 1. Spółka ustala regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy.
 3. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.newp.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług.
 4. Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią, zrozumieniem i pełną akceptacją warunków Regulaminu.
 5. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili zawarcia umowy.
 6. Klient może złożyć Zamówienie pod warunkiem spełnienia następujących wymagań technicznych przez system teleinformatyczny, którym się posługuje:
  1. Przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej/ Chrome w wersji 25 lub nowszej/ Mozilla Firefox w wersji 24 lub nowszej.
  2. Włączona obsługa plików cookies.
  3. Aktywne konto poczty elektronicznej (email).
 7. Klient zobowiązuje się do niedostarczania Sprzedającemu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  3. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
  4. Klient może w każdym czasie uzyskać dostęp do Regulaminu poprzez witrynę internetową www.newp.pl, a także w każdym czasie pobrać Regulamin w tym sporządzić jego wydruk papierowy.

§ 3
Definicje

 1. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane im w przepisach prawa w tym w szczególności Ustawie o ochronie danych osobowych t.j. z dnia 13 czerwca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną t.j. z dnia 27 czerwca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030), Ustawie Prawo telekomunikacyjne t.j. z dnia 23 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489).

§ 4
Zakres Usług

 1. Spółka świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi:
  • Porównuje kredyty gotówkowe, hipoteczne, firmowe, samochodowe, szybkie pożyczki oraz kredyty konsolidacyjne, pod kątem najlepszych warunków dla zindywidualizowanego Klienta (Użytkownika serwisu).
  • Analizuje potrzeby klienta, stosownie do usług świadczonych przez Serwis bądź jego kontrahentów.
  • Przesyła dane zainteresowanego Użytkownika do kontrahentów Spółki.

§ 5
Elementy bezpieczeństwa wdrożone przez Spółkę

 1. Wdrożono Instrukcję Zarządzania Systemami Informatycznymi.
 2. Wdrożono Politykę Bezpieczeństwa Informacji w Spółce.
 3. Powołano Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

§ 6
Korzystanie z Usług

 1. Rozpoczęcie korzystania z świadczonych przez Serwis usług, w tym objętych niniejszym Regulaminem, możliwy jest po wypełnieniu formularza dostępnego na stronie www.newp.pl. Z uwagi na charakter świadczonych przez Serwis usług, należy wskazać, iż nie dochodzi do zawarcia Umów o świadczenie usług drogą elektroniczną bezpośrednio pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem.

§ 7
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Spółka przetwarza dane osobowe zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawami wskazanymi powyżej w pkt. III ppkt. 1.
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Usług udostępnianych przez Serwis, a Spółka jest administratorem tych danych.
 3. Dane osobowe podawane są przez Użytkownika w pełni dobrowolnie.
 4. Spółka oświadcza, że z uwagi na publiczny charakter sieci Internet korzystanie z Usług może wiązać się z ryzykiem, które Użytkownik akceptuje godząc się na korzystanie z publicznych kanałów teleinformatycznych.

§ 8
Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług lub Umowy w dowolnej formie, tak by ADO mógł się z nimi zapoznać i je rozpatrzyć. Odpowiedź ADO nastąpi w tej samej formie.
 2. Reklamacja zawierać winna oznaczenie Spółki (za KRS) oraz oznaczenie Użytkownika (za danymi wskazanymi przezeń w formularzu) a także opis problemu stanowiącego podstawę reklamacji oraz żądania wymagane przez Użytkownika od ADO.
 3. W sytuacjach, gdy reklamacje nie zawierają stosownych elementów Spółka zastrzega sobie prawo kontaktu z Użytkownikiem w celu doprecyzowania jego zastrzeżeń i żądań.
 4. Spółka rozpatrzy reklamację w 30 dni od ich otrzymania.
 5. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Spółka poinformuje Użytkownika składającego reklamacje, pisemnie lub na wniosek Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.

§ 9
Odpowiedzialność Spółki

 1. Spółka w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania oraz z powodu opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisje danych.
 2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od Spółki.
 3. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Regulaminu w dowolnym terminie.

§ 10
Pozostałe postanowienia

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 23 sierpnia 2017 roku.
 2. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika lub Usługodawcę. Usługodawca nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało niewadliwie.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych swojego systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwiać Użytkownikom korzystanie z Usług. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany w Serwisie przed rozpoczęciem prac.
 4. Strony zobowiązują się do powstrzymywania od wysyłania do siebie treści o charakterze bezprawnym, naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym czasie. Zmiany w Regulaminie będą udostępniane Użytkownikowi poprzez ich umieszczenie w Serwisie. Zmiany wchodzą w życie z dniem określonym w informacji o zmianie, a w braku takiej wzmianki: w dniu ogłoszenia zmienionej wersji Regulaminu na stronie Serwisu. Do świadczenia Usług ma zastosowanie Regulamin w brzmieniu obowiązującym na dzień korzystania z Usług.
 6. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się nieważne, bezskuteczne lub w inny sposób wadliwe prawnie, kwestionowane postanowienia Regulaminu nie znajdują zastosowania. W takiej sytuacji wadliwe postanowienia zastępują przepisy obowiązującego prawa. Postanowienia Regulaminu nie naruszają możliwości powoływania się przez Użytkowników będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2013 r., poz. 1422), a także innych obowiązujących przepisów prawa.
 8. Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów prawa.